Spring til indhold

Visbynet.dk

Fyraftensmøde om lokalplan 26. januar kl. 17 i Multisalen

Visby Lokalråd udarbejder høringssvar til Tønder Kommune på lokalforslaget for det nye boligområde inden 1. februar, og generelt hilser vi forslaget meget, meget velkomment. Boligområdet skal være bedst muligt for de kommende beboere, så derfor håber vi, at alle der har kommentarer, spørgsmål, ændringsforslag eller blot er almindeligt interesserede vil møde op til fyraftensmøde i Multisalen på Visby gamle skole onsdag kl. 17.

Vi har lavet en lille sammenfatning af dele af lokalplanforslaget, og de allerede indkomne kommentarer og spørgsmål er indføjet i kursiv med rød skrift i nedenstående uddrag:

Lokalplanen sætter bl.a. følgende rammer for områdets nye udstykninger:

 • Det skal anvendes til boligformål. Der kan indpasses kollektive anlæg, daginstitutioner, liberale erhverv og mindre ikke-generende virksomheder, som ikke ved støj, støv eller lugt påvirker området. Ingen hobbylandbrug.
 • Grundene må max være på 2.500 m2.
 • Ingen terrænregulering inden for en afstand af 2,5 m fra skel, samt terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m fra eksisterende terræn.
 • Hegn og hæk mod adgangsvejene må højst være 0,8 m.
  Øvrige levende hegn og hække må ikke overstige 1,8 m, dog maks. 1,5 m for faste hegn, stakitter og lign.
 • Max 30 % af regnvandet må ledes til spildevandssystemet.
 • Parkeringsmulighed for min. 2 biler pr. bolig på egen grund.
 • Der må kun etableres én overkørsel pr. bolig min. 1 m fra naboskel.
  Overkørsler til boliger må udføres med en bredde op til 5 m
 • Boligbebyggelse skal placeres mindst 2,5 og maks. 5 meter fra skel mod adgangsvejene i området målt fra det sokkelpunkt, der er nærmest skel. Afstand til naboskel skal være min. 2,5 meter.
  • Afstanden fra boligen til skel mod adgangsvejene kunne godt ændres til maks. 10 meter.
  • Afstanden er fastsat til 2,5 – 5 meter for at ”bevare landsbypræget”. Er det ikke muligt også med en afstand på op til 10 meter? 
 • Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m målt fra terræn. Huset må opføres i maksimalt ét plan med udnyttet tagetage.
 • Tage skal udføres med tagdækning i tegl-/betontagsten, eternittag i sort eller rød eller sort tagpap. Tagmaterialet skal fremstå mat med et glanstal på maks. 20.
  Udestuer, drivhuse og op til 10 % af tagfladen kan bestå af glas.
 • Facader skal fremstå i nuancer af jordskalaen, sort eller hvis eller som blank murværk.
  Partier op til 20 % af facaden kan bestå af glas, træ, zink, eternit eller lign. materialer
 • Mindre bygninger som udhuse, garager og carporte kan beklædes med træ, tegl, zink, eternit eller lign. og skal i farvevalg harmonere med hovedhusets farveholdning.
 • Antenner og paraboler må ikke opsættes, så de er synlige fra offentlig vej.
 • Ventilations- og varmepumpeanlæg skal inddækkes og placeres, så de ikke er synlige fra offentlig vej
 • Solenergianlæg må kun placeres på bygningernes tagflader. Solenergianlæg skal monteres plant med tagfladen og udføres med rammer i samme farve som tagdækningen.

Belysning

 • Belysning langs adgangsvejene skal udføres som parkarmaturer med en lyspunktshøjde på maks. 3,5 m fra terræn.

Fællesarealer

 • Mod grenpladsen etableres og opretholdes et beplantningsbælte på min. 5 m bredde og min. 3 rækker beplantning.
  • Grenpladsen bør nok flyttes. Den nuværende nabo har været plaget af rotter fra grenpladsen, og hvis vi lægger huse helt op til den, giver det nok problemer.
  • Er der uundgåeligt rotter på en grenplads, eller skyldes det, at vi oplagrer noget, den ikke er beregnet til?
  • Hvor skal grenpladen placeres, hvis den skal flyttes?
 • Fælles friarealer skal anlægges med græs og spredt træbevoksning.
  • Skal vi i disse biodiversitetstider ikke foreslå, at rabatter og fællesarealer kan gro frit eller udlægges med vilde blomster, eller at Grundejerforeningen træffer beslutning om beplantningen?
 • Campingvogne, både eller uindregistrerede køretøjer må ikke oplagres på området.

Veje

 • Vejadgang til området via Høybergvej, Krovej og Herredsvej
  • Adgang fra Høybergvej og Krovej for at undgå, at trafikken fra det nye område skal belaste K. L. Knudsensvej og Rantzausvej.
  • Bør man ikke overveje at begrænse udkørsel fra Rantzausvej til Høybergvej. Det er et dumt sving og svært at se biler fra venstre. Evt. ensretning.
   • Det ville flytte meget trafik til de omkringliggende veje.
   • Der har været et enkelt meget alvorligt trafikuheld – nogle gange har det været tæt på.
   • Kanten fra Rantzausvej er høj at komme ned af, så det er med at være hurtig, fordi man ikke kan se, om der kommer en bil rundt i svinget fra bysiden. Med tanke på de ældre ville det være godt med en ensrettet vej eller et spejl, hvor man kunne se bilerne.
   • Ærgerligt at flytte al trafik til Krovej, som er meget smal og med mange bløde trafikanter. Fint at arbejde for en lavere kant eller opsætning af spejl. Man burde måske kigge på trafiksanering af Høybergvej i stedet for, for at få sænket farten der.
   • Skal der laves vendeplads, hvis Rantzausvej skal lukkes? Lavere kant vil hjælpe. Mener det er forsvarligt at oprette udkørsel, vil blive træt af, at den nedlægges
   • Høj fart på Høybergvej: Standselængden ved 65 km er 45 meter ved en reaktionstid på 1,5 sekunder. Ved 50 km er standselængden 32 meter.
   • ”Kanten” på udkørslen på Rantzausvej må være lavet, for at tvinge bilister på vejen til at sætte farten ned før udkørslen med de dårlige oversigtsforhold – og måske af hensyn til fodgængere.
 • Adgangsveje indenfor lokalplanområdet udlægges i en bredde af min. 10 m, heraf 5,5 m asfaltbelagt kørebane.
 • Rabatter etableres med græs og beplantes med standtræer.

Grundejerforening

 • Der skal oprettes en grundejerforening for det nye boligområde, når kommunalbestyrelsen beslutter det, eller senest når min. 6 grunde er solgt.
 • Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje, stier, belysning, grønne områder og øvrige fællesarealer indenfor lokalplanområdet, herunder vintervedligeholdelse og snerydning af boligveje og stier.

Vejnavn

 • Vejene i Visby er opkaldt efter historiske personer eller steder. Det er oplagt, at den nye vej skal hedde ”Pastor Møllersvej” efter grundlæggeren af Visby Park: Pastor Niels Møller.
Del på Facebook